Tuesday, April 21, 2015

Study Tour to Bavaria has been cancelled


Sadly, the Spring Study Tour to Bavaria has been cancelled owing to lack of numbers.